Καλ?? ?ρθατε στην Ιστοσελ?δα μα?

Η εταιρε?α ΥΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ “OI EΥΡΩΠΑΙΟΙ” εδρε?ει σε ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? τη?, 3.000 τ.μ. στη Βιομηχανικ? Περιοχ? Σ?νδου Θεσσαλον?κη?. Πρ?κειται για μια σ?γχρονη μον?δα με κ?ρια αντικε?μενα παραγωγ?? στο γεωργικ? τομ?α.
  • ΤΙΣ ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΚΑΔΕΝΕΣ
  • ΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΠΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ
  • ΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
  • ΤΑ ΑΛΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
  • ΤΑ ΡΙΠΕΡ
Η πολυετ?? πε?ρα, το ειδικευμ?νο προσωπικ?, αλλ? κι η εξαγωγικ? δραστηρι?τητα ε?ναι μερικ? απ? τα μ?σα με τα οπο?α η εταιρε?α διασφαλ?ζει και διεκδικε? τη θ?ση τη? στην αγορ? και στη συνε?δηση των πελατ?ν τη?, εδ? και 40 χρ?νια!


Σ?ντομη επικοινων?αΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
ΥΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΣΑΡΑΝΤΗ & Σια Ο.Ε.

BI.ΠΕ. Θεσσαλον?κη?
570 22, ΣΙΝΔΟΣ
τηλ : 2310 796.033
φαξ : 2310 799.992
email : info@oieuropaioi.gr
url : www.oieuropaioi.gr


      Designed & developed by Intersoft